แบบแจ้งข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนบัญชีที่ 1 ของกองทุนหมู่บ้านฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (หน้า 1)

ชื่อกองทุน.................................................................................................................................................รหัสกองทุน........................................................................
ที่ตั้ง (เลขที่/อาคาร/ตรอก/ซอย/ถนน)...............................................................................................................................................หมู่ที่......................................
ตำบล.........................................................................อำเภอ......................................................................................จังหวัด................................................................
ประธานกรรมการกองทุน คำนำหน้า.......................................ชื่อ..............................................................นามสกุล.......................................................................
บ้านเลขที่/ตรอก/ซอย/ถนน ....................................................................................................................... โทรศัพท์.......................................................................

ข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน บัญชีที่ 1 (เงินสด เงินฝากธนาคาร และลูกหนี้) ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
1. เงินสด                       จำนวนเงิน.................................................บาท
2. เงินฝากธนาคาร         จำนวนเงิน.................................................บาท
ชื่อบัญชีกองทุน ...........................................................................................................................................................
ธนาคาร .................................................................................................. เลขที่บัญชี .................................................

3. ลูกหนี้ ทั้งหมด            จำนวนเงิน ................................................. บาท จำนวน .............. ราย/คน โดยแยกเป็น
ลูกหนี้ปกติ         จำนวนเงิน ................................................. บาท จำนวน .............. ราย/คน
ลูกหนี้ผิดสัญญา จำนวนเงิน ................................................. บาท จำนวน .............. ราย/คน

4. เงินจัดสรร (บัญชี 1)   จำนวนเงิน ................................................. บาท (ทั้งหมด)


พื้นที่สำหรับวางสมุดบัญชีธนาคาร (บัญชีที่ 1) ของกองทุนหมู่บ้านฯ
หน้าที่ปรากฏรายการข้อมูลเงินฝาก ณ วันที่ 30 กันยายน 25645. ผู้ให้ข้อมูล คำนำหน้า........................ ชื่อ................................................. นามสกุล.........................................................
บ้านเลขที่/ตรอก/ซอย/ถนน ................................................................. โทรศัพท์...........................................
ตำแหน่งในคณะกรรมการ...............................................................................................................................
***กรณีประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลข้างต้น ไม่ต้องกรอกข้อมูลในข้อ 5

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้รับรอง/ผู้ให้ข้อมูล
วันที่ให้ข้อมูล ............................................................


หมายเหตุ ให้ถ่ายภาพหรือสแกนแบบแจ้งข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนหน้า 1 และหน้า 2 นำส่ง สทบ.
แบบแจ้งข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนบัญชีที่ 1 ของกองทุนหมู่บ้านฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (หน้า 2)

ชื่อกองทุน.................................................................................................................................................รหัสกองทุน........................................................................
ที่ตั้ง (เลขที่/อาคาร/ตรอก/ซอย/ถนน)...............................................................................................................................................หมู่ที่......................................
ตำบล.........................................................................อำเภอ......................................................................................จังหวัด................................................................


พื้นที่สำหรับวางสมุดบัญชีธนาคาร (บัญชีที่ 1) ของกองทุนหมู่บ้านฯ
หน้าที่ปรากฏข้อมูล ชื่อบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ เลขที่บัญชี สาขาธนาคารกรณีกองทุนหมู่บ้านฯ มีบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีที่ 1) มากกว่า 1 บัญชี ให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
(1) ชื่อบัญชีกองทุน ...........................................................................................................................................................
ธนาคาร .................................................................................................. เลขที่บัญชี .................................................
ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวนเงิน .................................................... บาท

(2) ชื่อบัญชีกองทุน ...........................................................................................................................................................
ธนาคาร .................................................................................................. เลขที่บัญชี .................................................
ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวนเงิน .................................................... บาท
หมายเหตุ ถ่ายภาพหรือสแกนสมุดบัญชีธนาคารให้ครบทุกเล่ม
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้รับรอง/ผู้ให้ข้อมูล
วันที่ให้ข้อมูล ............................................................


กรณีกองทุนฯไมสามารถรายงานข้อมูลเงินทุนหมุนเวียน (บัญชีที่1) ได้ โปรดระบุสาเหตุโดยทำเครื่องหมาย ✓ ได้มากกว่า 1 ข้อ
❐ กองทุนหยุดดำเนินงาน              ❐ ไม่มีเอกสารทางการเงิน     ❐ ไม่มีคณะกรรมการ     
❐ ขาดความรู้ในการจัดทำบัญชี     ❐ เงินขาดบัญชี                    ❐ ไม่สามารถติดต่อผู้ให้ข้อมูลกองทุนฯได้

ลงชื่อ............................................................ผู้รายงาน
ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน / เครือข่ายฯ / สมาชิกกองทุนฯ
โทรศัพท์............................................................
(............................................................)
วันที่ให้ข้อมูล:............................................................

หมายเหตุ ให้ถ่ายภาพหรือสแกนแบบแจ้งข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนหน้า 1 และหน้า 2 นำส่ง สทบ.